Seneste mødereferater

Generalforsamling for Grænseegnens Mountainbike Klub for 2016.

 1. Valg af dirigent:

Formanden Bent Thestrup bød velkommen og foreslog Henrik Haustein som dirigent.

Henrik Haustein blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen konstateredes korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Nikoline Herzog blev valgt som dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning: 
 • Anlægsfasen/sporet er næsten færdig.
 • Info om køretøj og status om restbeholdning
 • Syd Cup løbet: status samt opfordring til at deltage.
 • Formanden henviste til, afgangen af to bestyrelsesmedlemmer før tid i foråret og den midlertidige erstatning med hhv. Nikoline Herzog og Per Beck. Herefter fulgte en del kommentarer fra en del af medlemmerne:

o   Der blev bl.a. sat spørgsmålstegn om formanden var berettiget som formand, fra de 2 fratrådte bestyrelsesmedlemmer Paul Rygaard og Kim Hou.

 • Videre spørgsmål vedr. lovning på sponsortøj event/presse – ønsket begrundelse om hvorfor bestyrelsen aflyste en aftale vedr. fælles foto
 • I samme ombæring blev der efterlyst muligheden for at købe sponsortøj til vinterkørsel.
 • Spørgsmål blev stillet til hvorfor og hvordan det kunne lade sig gøre at undgå en ekstraordinær generalforsamling da 2 bestyrelsesmedlemmer spontant fratrådte og 2 nye kom ind uden en ekstra ordinær generalforsamling.

o   I henhold til råd fra DGI advokat blev princippet om selvsupplering valgt, idet de 2 bestyrelsesmedlemmer forlod deres hverv øjeblikkeligt.

Beretningen blev godkendt

 1. Fremlæggelse af regnskab

Minus på likvid beholdning – grundet forglemt udbetaling fra IP Nielsen Fonden.

De valgte revisorer havde trukket sig, da de ikke var valgt på generalforsamlingen for GMBK, men kun for HFIF, trods samarbejdsaftale. Bestyrelsen var på den baggrund nødsaget til at finde nye. Preben Nielsen, som er tidligere kasserer igennem 25 år i HFIF har revideret og underskrevet regnskabet sammen med HFIF/GMBK’s kasserer Bettina Heesch.

Spg. til hvorfor tøj på lager ikke er med som likvid beholdning.

Kommentarer vedr. underskud – hvorfor ”tilgodehavende” ikke oplyst.

Regnskab blev af ovennævnte grunde formelt ikke godkendt, men tages op i samme form på kommende planlagte ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Fremlæggelse af budget

Gennemgang af budget inkl. kontingent betalinger af nuværende medlemmer samt forventede kommende indtægter.

o   Spg. til materialeforbrug + fremadrettede budgetter for 18, 19 etc. Formand fremviste et rent driftsbudget som fremtidig budgetmodel, uden anlægsinvesteringer.

Konklusion: Budget ikke godkendt, da regnskabet formelt ikke kunne godkendes. Samme budget tages op på kommende planlagte ekstraordinære generalforsamling.

o    Paul Rygaard ønskede om oversigt over registrering af korrekt og præcist antal medlemmer forevist på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Planer for kommende år 2017 Formanden fremlagde de for 2017 aftalte planer for klubben, herunder den endelige færdiggørelse af sporet og strukturen i sporforløbet etc.
 • Spg. vedr. sikkerhed på sporet – hvilke tiltag/tanker gøres der?
 • Oplæg samt opmuntring til træner uddannelse blev fremsat
 • Info vedr. Syd Cup datoer samt GMBK’s egen afd. 6. september 2017.

Blev ytret ønske om mere sociale tiltag a la: grill aftener, Fastelavns udklædningstur etc.

Enkelte var af den opfattelse at det var bestyrelsen alene som ikke lavede nok sociale tiltag nok for klubben, andre kom med input om at det også måtte være om til den enkelte at være med til at skabe en klub-ånd ved at komme med ideer til tiltag som kan ryste klubben sammen og være en del af drivkraften til at arrangere.

 • Flere arrangementer/udflugter forventes og håbes gennemført
 • En mere fast kalenderoversigt bestående af faste spordage. Disse er i 2016 til tider blev skubbet og mere spontant afholdt pga. bedre vejrforhold på andre dage end oprindelige planlagt. Yderligere kunne kalenderen indeholde sociale ture, udflugter, faste træningsoplæg.

Konklusion: det sociale liv skal ikke alene skabes af en bestyrelse, men også af klubben og dens medlemmer selv. Oplæg til kalender tages til efterretning og der gøres forsøg på at planlægge faste ture, spordage etc.

 1. Behandling af indkomne forslag

To forslag er blevet send til bestyrelsen.

Første forslag indeholder 6 paragraffer mht. bestyrelses sammensætning m.v. (efterfølgende har referenten erfaret, at der var tale om et komplet sæt nye vedtægter). Andet forslag valg af bestyrelse i ulige samt lige år. Hertil knyttede der sig en kandidatliste med mulige kandidater til bestyrelsen (se hertil separat vedtægtsændringsforslag)

Konklusion: Eftersom begge forslag ønsker at ændre på vedtægterne, foreslås det at henstille disse to forslag til den ekstraordinære generalforsamling, således offentliggøres disse til gennemlæsning for klubbens medlemmer ved opslag på gmbk.dk og facebook gruppen, derved opnås der mere tid til at sætte sig ind i forslagene.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Dirigenten opridsede kort iht. §9.1 – omhandlende hvornår der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling – hvorfor dette blev besluttet.

Konklusion: Valget af bestyrelsesmedlemmer blev henlagt til den ekstraordinære generalforsamling.

 

 1. Valg af revisor og suppleant for revisor:
 • 8.8… Konklusion: det blev besluttet at revisor Preben Nielsen reviderer/færdiggør det reviderede regnskab til 2018.

 

 1. Eventuelt:

Emner som blev gennemgået er oplistet nedenfor:

 • Mere sociale tiltag – bestyrelse tager dette til efterretning og vil gerne prøve at få flere sociale tiltag
 • Nye medlemmer opfanger de dårlige ”vibes” på sporet – grundet at der er blevet talt grimt. Et ønske om at denne indebrændthed, som der er blevet opfattet, at den holdes internt og væk fra sporet. Beklage det er der er sket, bølgerne gået højt på begge sider, men glemme det og vigtigst at beholde den gode tone og komme videre.
 • Indbetaling – udtryk for manglede respons/info a la medlemsnummer etc. når man har betalt kontingent. FB – kun for medlemmer – ikke alle har FB måske kontaktliste/info rundsendes
 • Forslag: betale kontingent før GF (betale i 2017 for 2018) – kun problem i forhold til den ekstra ordinære GF.