Generalforsamlinger – aktuelt stof om årets møde.

Tak for jeres deltagelse på den ordinære generalforsamling fredag den 24. februar 2017.

Som tidligere nævnt, må vi ulejlige jer alle én gang til – på en ekstraordinær generalforsamling. Vi glæder os til at se jer igen – og vi håber, at alle kan tage fra mødet med glade miner 🙂

Punkter til godkendelse er:

 1. Revision af regnskabet: De fra HFIF tilknyttede revisorer var ikke valgt på en generalforsamling og kunne derfor formelt ikke revidere regnskabet…Løsning: På den ordinære generalforsamling blev det afgjort, at den ikke-valgte revisor Preben Nielsen, der dog havde revideret regnskabet til aftenen, herefter uden videre kunne revidere regnskabet til den planlagte ekstraordinære generalforsamling. Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden/facebook til gennemlæsning og vil være klar til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Vedtægtsændringsforslag:
  a. Et massivt vedtægtsændringsforslag fremsat af en medlemsgruppe, ville være for tidskrævende at gennemarbejde på en ordinær generalforsamling…
  b. Ved samme lejlighed fremsættes retfærdigvis de fire, af bestyrelsen, foreslåede punkter.
  Løsning: Vedtægtsændringsforslagene udsendes til medlemmerne til gennemlæsning og afgøres på planlagte ekstraordinære generalforsamling.
Vi håber, at alle igen kan deltage på den på facebook meddelte dato:

Fredag den 24. marts 2017 kl. 17:00
på adressen: Stadion Alle 1, Holbøl, 6340 Kruså

Mødet forventes at vare en times tid.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 7:

Vi har modtaget en kandidatliste fra Paul Rygaard:

Tekst:
På given foranledning fremsendes herved kandidatliste til brug ved valg til bestyrelsen i GMBK på generalforsamlingen 24. februar 2017.

Arne Hansen
Paul Rygaard
Stinne Christiansen
Rasmus Vangsgaard
Kim Hou
Bent Pedersen

Fra samme medlemsgruppe er modtaget følgende:

GMBK – VEDTÆGTER

 • 1. Klubbens navn er Grænseegnens MountainBike Klub, i daglig tale GMBK. Klubbens hjemsted er Holbøl, Aabenraa Kommune. Informationssiden Grænseegnens MountainBike Klub forefindes på klubbens hjemmeside www.gmbk.dk, som er i klubbens ejerskab.
 • 2. Klubbens formål er at formidle og videreudvikle MTB kørsel i hele grænseegnen,
  Stk 1 Som medlem kan optages enhver, der har interesse i MTB kørsel. Det er op til den enkelte instruktør at bestemme aldersbegrænsningen på den enkelte aktivitet Stk 2 Medlemsskabet kan ophæves, såfremt det vurderes af bestyrelsen, at der arbejdes mod foreningens interesser. Dette kan i yderste konsekvens medføre ekskludering fra klubben. Stk 3 Det ekskluderede medlem skal have mulighed for at møde op til næstkommende generalforsamling og forsvarer sin ekskludering.
 • 3. Kontingentet betales 1 gang årligt ultimo februar. Kontingentet indbetales via klubkonto. Ved manglende indbetaling efter 30 dage må medlemskabet anses for værende ophørt Stk 1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og udmeldes umiddelbart efter generalforsamlingen. Stk 2 Udmeldelse kan ske til enhver dato, men forudbetalt kontingent refunderes ikke.
 • 4. Klubben ledes af en bestyrelse, der også repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen består af følgende personer: Formand, sekretær og tre menige medlemmer. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. Der vælges to bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Til bestyrelsen hører en suppleant. Bestyrelsessuppleanten vælges hvert år. Klubbens regnskab administreres af kassereren fra HFIF Klubbens regnskab revideres af revisorer fra HFIF Stk 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af forenings formue eller udbytte af nogen art.
 • 5. Ordinær generalforsamling afholdes inden ordinær generalforsamling i HFIF Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 30 dages varsel ved opslag på facebook, mail samt på hjemmesiden www.gmbk.dk. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 • 6. Dagsorden Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar med følgende dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent og en referent. Pkt 2. Formandens beretning. Pkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab her under godkendelse af revideret regnskab og præsentation af budget. Pkt 4. Indkomne forslag. Pkt 5. Valg. Pkt 6. Eventuelt.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, som i § 6 men dog med 14 dages indvarsling og 1 uge til forslags behandling.
 • 8. Som medlem af Grænseegnens MountainBike Klub skal man bærer hjelm uanset om det er træning eller løb på MTB, og være med til at overholde almindelige færdselsregler. Vi repræsenterer klubben / samt bynavn når vi er ude på tur.
 • 9. Klubben kan opløses efter vedtagelse på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Klubben kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor (se indkaldelse jf. § 7). Stk 1 Ved opløsning af Grænseegnens MountainBike Klub tilgodeses velgørende formål i HFIF

Fra bestyrelsen er fremsat følgende vedtægtsændringsforslag:

Det første af 4 forslag:
Til Pkt. 1.:

 1. Hjemsted: Klubbens navn er ” Grænseegnens Mountainbike Klub ” med hjemsted i Åbenrå Kommune. Klubben er organiseret under Holbøl Foredrags- og Idræts Forening, som leverer tjenesteydelsen regnskabsføring, kontoføring og lettere administration.

Det andet af 4 forslag:
Til punkt 5. Bestyrelsen.

Et nyt stk. 2 tilføjes med følgende tekst:

Hvert ulige kalenderår er 2 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Hvert lige kalenderår er de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, på valg. Opstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer respekteres, såvel som genvalg af eksisterende bestyrelsesmedlemmers ønske om genvalg. Der afstemmes efter de i nærværende vedtægters gældende afstemningsregler.

Eksisterende Stk. 2 skubbes videre i rækkefølgen som stk. 3, stk. 4 som stk. 5, stk. 5 som stk. 6 og stk. 7 som ændres til stk. 8. Alle tekster i disse punkter uændrede.

Det tredje af 4 forslag:

Til punkt 5.0 Bestyrelsen

Stk. 5 tilføjes følgende med gult fremhævede tekst:

Klubbens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af regnskabsføreren, som er den til enhver tid siddende kasserer/regnskabsfører i HFIF og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling.

Det fjerde af fire forslag:

Stk.1

Bestyrelsen består af 5 personer primært fra klubben, dog kan 1-2 medlemmer vælges udenfor klubben, hvor særlige kompetencer er påkrævet. Bestyrelsen består af en formand, en regnskabsfører (slettes) og 3 (slettes) og 4 (tilføjes) bestyrelsesmedlemmer plus 1 rytterrepræsentant.