Vedtægter

Vedtægter for Grænseegnens Mountainbike Klub

1. Hjemsted: Klubbens navn er ” Grænseegnens Mountainbike Klub ” med hjemsted i Åbenrå Kommune.

Klubben er organiseret som en selvstændig forening med CVR-nummer 39365804.
2. Kerneområder:

 1. Bredde mountainbike som henvender sig til motionister i alle aldre.
 2. Talentudvikling – løbende når talent spottes.
 3. Elite mountainbike – måske på lidt længere sigt, når bane og træningsmuligheder er gode.

3. Formål:

Formålet med klubben er

 1. At udbrede kendskabet til mountainbikesporten
 2. At skabe et givende træningsmiljø for mountainbikere
 3. At skabe et sundt og socialt netværk for nye såvel som erfarne udøvere af mountainbikere

4. Drift:

Klubbens drift dækkes gennem sponsorater, offentligt tilskud, overskud på arrangementer og medlemskontingent. Overskud af klubbens drift kan alene komme klubben/klubbens medlemmer til gode.

Bestyrelsen kan godkende, at formanden alene eller sammen med regnskabsføreren i fællesskab kan

 • tegne klubben og
 • kan disponere over klubbens formue, samt til at
 • tegne klubben i økonomiske anliggender,
 • herunder at disponere over klubbens midler via internet bank
 • Ved økonomiske dispositioner/bilag kræves dog altid underskrifter af formand og regnskabsføreren inden regnskab udarbejdes.

Regnskabsføreren fører medlemsprotokol og et specificeret regnskab. Regnskabsføreren skal til enhver tid
følge den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden. Revisoren kan til enhver tid forlange at få
regnskabet og kassebeholdningen forevist.

5. Bestyrelsen

Stk.1

Bestyrelsen består af 5 personer primært fra klubben, dog kan 1-2 medlemmer vælges

udenfor klubben, hvor særlige kompetencer er påkrævet. Bestyrelsen består af en formand,

en regnskabsfører og 3-4 bestyrelsesmedlemmer plus evt. 1 rytterrepræsentant.

Der kan vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2

Med reference til bestyrelsen kan der dannes diverse udvalg til varetagelse af interesseområder

og arbejdsopgaver. Disse udvalg kan nedsættes på klubaftener tilgængelig for alle medlemmer

i klubben. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid efter behov nedsætte udvalg eller ophæve

udvalg.

Stk. 3

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker
det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Formanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed, hvor afgørelse skal træffes, er
formandens stemme udslagsgivende.

Der tages referat af møderne og disse synliggøres overfor medlemmerne via facebook gruppen.

Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, som ikke tåler udsættelse,
men skal i så fald fremlægge sagen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4

Bestyrelsessuppleanterne og rytterrepræsentant har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Suppleanter er ikke forpligtet til at møde op til bestyrelsesmøder, med mindre denne i kraft af

rollen som suppleant er indkaldt af formanden.

Stk. 5

Klubbens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af

regnskabsføreren og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling.

Stk. 6

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men

medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for klubbens økonomiske forpligtelser.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige

bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelseshvervet er ulønnet, mens

rejseudgifter og andre udgifter i medfør heraf kan afholdes af klubben.

 

6. Kontingent

Stk. 1

Forslag til kontingentet indstilles af bestyrelsen. Det årlige kontingent fastsættes ved

generalforsamlingen. Kontingentperioden dækker 1. marts til udgangen af februar året efter og betales

forud. Opkrævning udsendes ikke, men bekendtgøres på Facebook gruppen umiddelbart efter generalforsamlingen med kontingentstørrelse
og anvisning om hvordan kontingentet skal betales.

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt 4 uger

efter forfaldsdato, medfører dette udelukkelse fra al aktivitet omkring klubben, indtil

betalingen har fundet sted.

7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1

Der kan opnås medlemskab af klubben fra det år hvor et medlem fylder 8 år, såfremt der

ikke er et økonomisk mellemværende med klubben, andre cykelklubber.

Deltagelse i træning og øvrige aktiviteter kan være betinget af en minimumsalder, som

fastsættes af trænerne i samarbejde med udvalgene. Oplysninger om alderskrav vil fremgå af

konditionerne for de enkelte træningshold og/eller aktiviteter.

Personer, der ønsker at blive optaget som medlem, må udfylde skriftlig indmeldelse, der bl.a.

indeholder navn, fødselsdato, emailadresse og bopæl til klubbens bestyrelse. Såfremt et

medlem ikke er myndigt, skal indmeldes ske med en værges samtykke. Et hvert medlem er

pligtigt at meddele ændringer i adresse og emailadresse.

Betaling af kontingent sker elektronisk via det af bestyrelsens anviste system.

Stk. 2

Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen via email med 14 dages varsel til udgangen af en måned.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

Ved udmeldelse refunderes ikke forudbetalt kontingent.

8. Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er højeste myndighed i klubbens anliggender. Den afholdes en gang

årligt inden den 1.marts.

Stk. 2

Kandidater til bestyrelsen skal meddeles senest 2 uger inden Generalforsamlingen.

Stk. 3

Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen i henhold til vedtægterne

til det enkelte medlem via facebook gruppen med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt via

email til bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Planer for det kommende år.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisor og suppleant for revisor
 10. Eventuelt – under dette punkt kan intet besluttes.

Stk. 5

Generalforsamlingen bestemmer afstemningsmåden og er beslutningsdygtig uanset antallet af

fremmødte medlemmer.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 6

Generalforsamlingen ledes af en på denne valgte dirigent.

Stk. 7

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som er fyldt 18 år og som har været

medlem af klubben i de seneste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i

kontingentrestance.

Stemmeafgivning kan udelukkende udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 8

På generalforsamlingen fremlægges det forgangne års regnskab, der forinden er revideret af

en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor kan ikke være medlem af klubben.

Der vælges endvidere en suppleant for revisoren.

Stk. 9

Der udarbejdes referat/protokol over generalforsamlingen, som gøres tilgængelig for

medlemmerne via email.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

senest 3 uger efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer har forlangt dette.

Dette sker ved skriftlig henvendelse til formanden via email, og med angivelse af hvilke

forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via det enkelte medlems email.

Der udarbejdes referat/protokol over den ekstraordinære generalforsamling, som gøres

tilgængelig for medlemmerne via klubbens hjemmeside.

10. Udelukkelse og eksklusion

Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker/skader klubbens

anseelse eller ved usportslig optræden, kan medlemmet ekskluderes.

Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, en eksklusion

kræver mindst at 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre

sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en

ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet har krav på, ved fremmøde at forsvarer sig.

Et medlem der er ekskluderet jf. denne paragraf kan senere alene optages som medlem ved

en ny generalforsamling.

11. Doping

Stk.1

Klubben kæmper aktivt for en ren sport.

Klubben følger love og regler fra Antidoping Danmark.

Begrundet mistanke om brug af doping fører til karantæne og positivt dopingresultat fører til

øjeblikkelig eksklusion af medlemmet, hvor reglerne i § 10 ikke finder anvendelse.

Stk. 2

Et medlem som anvender midler, der er registreret på listen over forbudte midler jf.

Antidoping Danmark, er forpligtet til at få indhentet de fornødne attester, som til enhver tid

skal kunne forevises.

 • Etisk regelsæt for medlemmer i klubben
 • Vis respekt for dine medmennesker.
 • Vis respekt for naturen.
 • Tag kraftig afstand fra doping.
 • Vær villig til at yde et stykke arbejde for klubben.
 • Vær med til at opbygge en harmonisk Klub, hvor der hersker et godt kammeratskab og sammenhold.
 • Vær med til at hjælpe hinanden under træning, f.eks. ved defekt/styrt.
 • Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre brugere af f.eks. et skovområde.
 • Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er bedst, at al cykling i klubbens regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og konkurrence.

 

13. Børneattest

Alle bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer der arbejder med børn og unge, skal give

skriftlig tilladelse til at børneattest indhentes. Hvis en sådan tilladelse ikke gives, kan

vedkommende ikke være i bestyrelsen eller arbejde med børn og unge.

Det er formandens ansvar, at der indhentes de fornødne attester og da børneattesten vedrører

fortiden, er det formandens ansvar, at der efterfølgende foretages opfølgning i form af

stikprøver.

14. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst

halvdelen af stemmeberettigede medlemmer er fremmødte, og mindst ¾ af de fremmødte

medlemmer stemmer derfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan

bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, med minimum 8 dages varsel. Ved denne

generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af opløsning.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med

klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her

tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år.

Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny Klub med samme

formål, tilfalder midlerne denne klub.

Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne HFIF, som donerer beløbet til økonomisk mest trængende afdeling.

Vedtaget på generalforsamling den 04.02.2018, og gældende fra d. 01.04.2018.

 

Underskrevet af klubbens ansvarlige bestyrelse:

 

Dato: 04.02.2018

 

_________________               ________________                  _____________________

Kenneth Boye Jensen              Per Beck                                    Nikoline Herzog

 

_________________               ________________                  _____________________

Kennet Petersen                      Jacob Jacobsen                             Bent Thestrup